Källö-Knippla Hamnförening

S T A D G A R

för
Källö-Knippla Fiskehamnsförening ekonomiska förening

§ 1       Föreningens firma
Föreningens namn och firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening ekonomiska förening.

§ 2       Föreningens ändamål
Föreningen, vars verksamhetsområde utgörs av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att:

 • Förvärva respektive bibehålla hamn- och strandområden på Källö-Knippla, och
 • övriga områden.
 • förvalta egendomen genom att upplåta samt hyra ut mark och hamnplatser i hamnen,
 • ombesörja för förtöjningsplatser, båtupptagningsanordning och uppläggningsplats för sina medlemmars och allmänhetens båtar,
 • vårda och utveckla hamnområdet för främjande av båtturism, fiskerinäringen och annan närbesläktad kommersiell verksamhet,
 • främja handel och service med marin anknytning,
 • tillgodose och möta efterfrågan på hamnservice för båtar samt även utföra härmed förenlig eller sammanhängande verksamhet,
 • försäljning av del av föreningens mark och/eller byggnad kan endast genomföras efter beslut av föreningsstämma.

            Medlemmarna deltar i föreningen genom att begagna dess tjänster.

§ 3      Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte på Källö-Knippla i Öckerö kommun.

§4        Medlemskap
             Till medlem i föreningen kan antas på Källö-Knippla mantalsskriven fysisk person och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål
Medlemskap kan vinnas efter skriftlig ansökan härom. Inträdessökanden skall anses vara
medlem i föreningen så snart styrelsen beviljat ansökan och lämnat meddelande härom till
den sökande.
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

             Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett            
framstående sätt verkat för föreningens syfte. Hedersledamot har inga skyldigheter eller rättigheter gentemot föreningen.

§ 5       Medlemsavgifter mm
Varje medlem ska delta i föreningen med en medlemsavgift som fastställes på föregående årsmöte. Medlemsavgiften  betalas i samband med att  medlemskapet beviljas.
Föreningsstämman beslutar om principer för medlemsavgifter och föreningens ekonomi i övrigt. Mellan ordinarie föreningsstämmor förvaltar styrelsen föreningens ekonomi och beslutar om löpande avgifter etc. Skulle för föreningens verksamhet erfordras uttaxering bland medlemmarna, får föreningsstämman besluta härom, dock med maximalt 0,1 prisbasbelopp per medlem och år.

§ 6       Utträde
            Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Föreningen är inte skyldig att återbetala erlagda avgifter enligt § 5.
Medlem  anses ha utträtt ur föreningen samma år som förutsättningen för beviljat medlemskap enligt §4 upphört.
Medlem som trots en påminnelse underlåtit att erlägga stadgad avgift för löpande kalenderår anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7      Uteslutning mm
Förutom på de i Lag om ekonomiska föreningar angivna grunder äger styrelsen rätt att ur föreningen utesluta medlem om han/hon inte uppfyller sina förbindelser till föreningen eller om han/hon handlar på sätt som strider emot eller skadar föreningens intressen.
Medlem, som av styrelsen uteslutits, skall omgående med angivande av skälen delgivas beslutet. Medlem kan inom fjorton dagar efter delgivning hos styrelsen skriftligen besvära sig över beslutet. Ärendet skall föreläggas nästa ordinarie föreningsstämma och uppsättas på dess ärendelista. Uteslutningen vinner laga kraft, då den bekräftats av föreningsstämman. Har besvär ej inkommit inom ovan nämnda tid, vinner uteslutningen genast laga kraft.

§ 8       Verksamhetsår
 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9       Föreningsstämma
Före mars månads utgång ska ordinarie föreningsstämma hållas på Källö-Knippla
Kallelse till föreningsstämman skall med angivande av förekommande ärenden ske genom anslag på föreningens anslagstavla tidigast fyra respektive senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen eller då det påfordras av minst 1/10 av samtliga medlemmar. Kallelse till extra föreningsstämman skall ske med angivande av förekommande ärenden genom anslag på föreningens anslagstavla samt genom ett personligt adresserat brev till medlemmarna, tidigast två respektive senast en vecka före extra föreningsstämman.
Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev / mail .

 

§ 10     Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden förekomma

 • Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 • Godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringsmän.
 • Fråga om stämmans utlysts i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter för ett år.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår.
 • Övriga ärenden, som enligt lag kan förekomma på stämman.

Vid extra föreningsstämma får beslut inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 11       Föreningsbeslut
Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Medlem får vid föreningsstämman företrädas, via fullmakt, av make/maka eller släkting i direkt upp eller nedstigande led.  Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten skiljer.

§ 12       Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst fem ledamöter. Ledamöter i styrelsen väljs för en mandatperiod om två år, med iakttagande av att minst två väljs varje år. Styrelsens mandatperiodär för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.Under mandatperioden uppkomna vakanser fylls genom val på ett år vid kommande föreningsmöte.
Styrelsen inom sig själv utser ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare samt övriga ansvariga för de utskott och kommittéer styrelsen finner lämpligt. Ordförande utses för ett år i sänder. Styrelsen sammanträder på tider ordföranden finner lämpligt eller när minst tre styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet medlemmar är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Protokollen skall godkännas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 13       Styrelsens verksamhet
Styrelsen beslutar om åtgärder, som avser föreningens ändamål, prövar förslag, som i sådant avseende framställs, förvaltar föreningens medel, beslutar om utbetalningar mm. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens berättelse över årets verksamhet hållas tillgängliga för granskning av revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen äger rätt att utan föreningsstämmans bemyndigande uppta lån eller pantsätta föreningens egendom till ett sammanlagt värde av högst 25 prisbasbelopp per verksamhetsår.
Det åligger styrelsen att tillse att hamnordning och hamntaxa ständigt finns i vederbörlig ordning fastställda.

§ 14       Valnämnd
För att förbereda val enligt § 10 utses på ordinarie föreningsstämman en valnämnd av tre ledamöter.

§ 15       Revisorer
              För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under kalenderåret utses vid ordinarie föreningsstämman två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämman efter verkställd granskning avge skriftlig berättelse i vilken de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna äga när som helst tillgång till föreningens räkenskaper, värdehandlingar och övriga handlingar samt kunna, när de så finner nödigt och styrelsen ej inom en vecka efterkommit av dem gjord påfordran därom, utlysa extra föreningsstämma.

§ 16       Vinstdelningsgrunder
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond samt med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 2 § Föreningslagen, enligt föreningsstämmans beslut

 • fonderas och/eller
 • överföras i ny räkning och/eller
 • användas för i 10 kap 8 § Föreningslagen angivet ändamål.

 

§ 17       Stadgeändring
              Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman och är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om detta. Beslut om stadgeändring blir även giltigt om det har fattats vid två på varandra följande stämmor där av en dessa stämmor är en ordinarie föreningsstämma och vid den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som Föreningslagen ibland kräver.

§ 18       Upplösning och behållna tillgångar
Beslut om föreningens upplösning skall fattas i enlighet med vad som gäller i gällande Lag om ekonomiska föreningar.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar vederlagsfritt överlåtas till Källö-Knippla Ö-råd (org. nr 857201-0026)

§ 19       Kompletterande bestämmelser
I frågor, som inte reglerats i dessa stadgar, gäller i tillämpliga delar vid var tidpunkt gällande Lag om ekonomiska föreningar.